Stavy vědomí

Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute

Převzato ze stránek
Monroe Institute® - který provádí výzkum lidského vědomí „Lidské hranice jsou jen mylné představy v našich myslích.”
Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute


Proces Hemi-Sync®

Obchodní název Hemi-Sync® označuje patentovanou kombinaci vícenásobných zvukových binaurálních rytmů a růžového šumu (hudby), která byla vytvořena tak, aby změnila hladiny vědomí. Hemi-Sync zvuky se kombinují s verbálními podněty, relaxačním cvičením a s vedeným vytvářením představ. Vše bylo pečlivě sestaveno k tomu, abyste dosáhli kýžených zážitků v soustředěných stavech vědomí.

Maskování binaurálních rytmů Hemi-Sync®

Růžový šum (pročištěný bílý šum) spolu s binaurálními rytmy Hemi-Sync® vytváří jedinečné smyslové spojení odpovídající netělesným zážitkům. Toto spojení je odlišné od běžného způsobu maskování nežádoucích či rušivých zvuků.

 • Dotek, pohyb, povědomí o tělu, zrak, zvuk a gravitační síla, to vše se spojuje a vytváří obraz o tom, kdo jsme, kde se nacházíme a co se děje okolo nás. Automatické a podvědomé uspořádání těchto informací a jejich vyhodnocování se nazývá smyslová integrace. Jednotlivé integrace představují naše vědomé zážitky a díky paměti jsou svázány s těmito zkušenostmi. Čím silnější je spojení mezi minulou integrací a současnou činností, tím více si činnost uvědomujeme. Pokud nějaká činnost není propojena s předchozí smyslovou integrací, může zůstat nevědomým zážitkem.
 • Při prožívání soustředěných stavů vědomí, z nichž některé se nemusejí týkat tělesných smyslů, můžete získat jedinečný obraz toho, kým jste, kde se nacházíte a co se okolo vás děje. Některé zážitky soustředěných stavů jsou propojeny se zvláštními integracemi, např. s hlubokým tělesným uvolněním, s různými stupni smyslové izolace a s vnitřně vytvořenými podněty. Pokud se neobeznámíte s těmito jedinečnými integracemi, může se stát, že budete mít pocit, jako byste nic nezažili.
 • Když Robert Monroe a někteří jiní výzkumníci zkoumali mimotělesné zkušenosti, povšimli si hučení či syčení během počáteční a konečné fáze těchto zážitků. A to se stalo pro Roberta Monroea důvodem, aby využil růžového šumu ke stimulaci svého nitra, a tak dosáhnul mimotělesné zkušenosti. Tak přišel se spojením smyslové integrace a zážitku mimotělesného stavu.

Když se poprvé zaposloucháte do Hemi-Synku, uvědomíte si, jak slyšíte binaurální rytmy. To navodí příjemnou psychologickou představu, že vás nic netíží, čímž se zajistí prostor pro další zážitky.

 • V roce 1973 publikoval Gerald Oster v časopisu Scientific American výzkum vedený na Lékařské fakultě Mont Sinai, v němž prokázal, že maskovací zvuk nepřekryje vnímání binaurálních rytmů. Binaurální rytmy budete vnímat, jak vysvětluje L. A. Jeffers a jeho spolupracovníci z Texaské univerzity, protože amplituda hudby, která vytváří pozadí, zesílí v okamžiku, kdy amplitudy signálů jsou ve shodě. A naopak když amplitudy signálů jsou v rozporu, vznikne ničivá interference. Zvuk na pozadí by měl být dost silný na to, aby zakryl tóny, jež vytvářejí binaurální rytmy.

Po několika minutách vnímání Hemi-Synku se vědomá percepce binaurálních rytmů oslabí. Tento přirozený důsledek zesiluje účinky procesu Hemi-Sync, který mění stavy vědomí.

 • Růžový šum, který se používá v procesu Hemi-Sync, vytváří prostředí nazvané ganzfeld (tím se myslí homogenizované pole), které je ideální pro zkoumání vědomí. Výzkum ganzfeldu prokázal, že subjekty zažívají posuny ve vědomí, jsou-li vystaveny vlivu podnětu ganzfeld. Po jisté době mozkový retikulární aktivační systém (RAS) vyhodnotí, že tento podnět, který je neměnný, neobsahuje žádnou cennou informaci a samotné ganzfeld se stává nevnímatelné v rámci podnětů, které jsme si s to uvědomovat. Této fázi se říká návyk. Mysl začne vyhledávat jiný stimul, který by měl pro ni význam, a začne přesouvat svou pozornost jinam.

Čisté binaurální rytmy (aniž by byly zamaskovány růžovým šumem) se nemohou podvolit tomuto návyku tak rychle a mohly by po chvíli působit rušivě. Pokud se ovšem správně namíchají s růžovým šumem, stávají se rychle součástí nevýrazného prostředí ganzfeld a účinněji působí na změnu úrovní nabuzení (stavů mozkových vln). Vědomá mysl se zbavuje neustále se měnících podnětů z reálného světa. Retikulární aktivační systém si všímá jedinečně navržených binaurálních rytmů Hemi-Sync, jež stimulují stavy mozkových vln, které se vylepšují a vedou až k dosažení soustředěných stavů vědomí. Za vhodných společensko-psychologických podmínek, dostačujícího duševního vnímání a jednoznačného vytýčení cíle se vědomí otevře sférám, které se nacházejí za tělesnou skutečností.

Hemi-Sync® - stereofonní sluchátka anebo reproduktory?

Za použití sluchátek pocítí posluchač binaurální rytmy. Vjem binaurálních rytmů vznikne, když se dva souhlasné tóny o přibližně stejné frekvenci vyšlou odděleně do obou uší. Mozek propojí tyto dva signály a vytvoří vnímání třetího tónu, jemuž se říká binaurální rytmus. Binaurální rytmy mají svůj původ v oválném jádru mozkového kmene, na místě kontralaterálního spojení sluchového vstupu. Tento sluchový vjem je nervovými vláky přenášen do retikulární formace a současně do mozkové kůry, kde ho lze za použití protokolů evokovaných potenciálů EEG objektivně změřit jako reakci na tyto frekvence.

Za použití reproduktorů pociťuje posluchač jen malé množství binaurálních rytmů. Základní rytmický podnět se stává monoaurálním rytmem; tóny ze dvou reproduktorů jsou totiž smíchány ve volném prostoru předtím, než se dostanou k posluchači. Monoaurální rytmy rovněž reagují na frekvence a tyto reakce lze pozorovat v mozkové kůře. Výzkum evokovaného potenciálu, který byl proveden na Lékařské fakultě Mont-Sinai, prokázal, že mozek zpracovává binaurální a monoaurální rytmy různě.

Poslech binaurálních rytmů za použití stereofonních sluchátek vytváří (oproti poslechu monoaurálních rytmů z reproduktorů) iluzi, že zvuky se nacházejí někde uvnitř hlavy. Pokud je frekvence binaurálních rytmů snížena pod 3 Hz, máte pocit, že se zvuky ve vaší hlavě přesouvají dopředu a dozadu. Při nastavení různých hlasitostí zvuků, které přicházejí do levého a pravého ucha, máte pocit, jako by rytmy kroužily po eliptické dráze.

Monoaurální i binaurální rytmy reagují na frekvence a to lze změřit pomocí EEG. Amplituda reakcí na frekvence je při poslechu monoaurálních rytmů poněkud větší. Není ovšem známo, jak tato skutečnost ovlivňuje účinnost podnětů při změnách stavů vědomí. Zde jsou některé z dalších rozdílů:

 • Binaurální rytmy lze vnímat jen za předpokladu, že tóny, které jsou vedeny do pravého a levého ucha, jsou nižší než 1 500 Hz.
 • Monoaurální rytmy vytvořené dvěma tóny o stejné síle znějí čistě a vytříbeně.
 • Binaurální rytmy mají akusticky tlumený zvuk; pouze slabá modulace nosiče zvuku vytvoří tón.
 • K vytvoření dokonalých monoaurálních rytmů je potřeba, aby amplitudy obou tónů byly shodné.
 • Binaurální rytmy si zachovávají svou intenzitu nehledě na relativní amplitudy tónů, které jsou přenášeny do pravého a levého ucha, a to dokonce i za jednostranné sluchové nedostatečnosti. (Ztráta sluchu na jedno ucho nemůže snížit účinek binaurálních rytmů.)
 • Maskování monoaurálních rytmů jiným zvukem snižuje vnímání rytmů a odpověď na frekvenci, která je měřitelná pomocí EEG.
 • Překrytí růžovým šumem nesnižuje účinnost binaurálních rytmů.

Poznámka: Růžový šum je smíchán s binaurálními rytmy Hemi-Sync proto, aby vytvořil spojení smyslové integrace s mimotělesnou zkušeností. Výzkum prokázal, že zvuk nezastiňuje počáteční vnímání binaurálních rytmů a že vytváří prostředí ganzfeld, které vede ke změně stavů vědomí.

Rady pro poslech

Zde následuje několik rad pro použití stereofonních sluchátek a reproduktorů při poslechu Hemi-Sync®:

 1. Stereofonní sluchátka jsou při poslechu lepší, jelikož pro zamaskování binaurálních rytmů Hemi-Synku je použit růžový šum (jako je tomu v mnoha programech zaměřených na úroveň soustředění). Ten, oproti monoaurálním rytmům, které vznikají za použití reproduktorů, nepřebíjí binaurální rytmy. Použití sluchátek umožní vytvoření ganzfeld efektu růžového šumu a zvýší tak pravděpodobnost zážitku změněných stavů vědomí a mimotělesné zkušenosti. Stereofonní sluchátka rovněž vytvoří uzavřené prostředí, čímž zredukují vnější zvukové podněty, které by mohly narušit tento proces. Navíc použití stereofonních sluchátek je rozhodující pro maximální účinnost binaurálních rytmů, když zvážíte, že pojem "Hemi-Sync" byl vytvořen jako obchodní značka; řada stavů vědomí, kterých lze dosáhnout za použití této technologie, je založena na vytvoření jedinečných frekvencí mozkových vln vznikajících při unikátní synchronizaci mozkových hemisfér. Synchronizované mozkové vlny jsou spojovány s meditativními a spánek navozujícími stavy a proces Hemi-Sync se může velmi osvědčit při navozování a prohlubování takovýchto stavů vědomí. Existuje pro to fyziologický důvod. Obě uši jsou pevně propojeny s hemisférami mozku. Každá hemisféra má své vlastní oválné jádro (centrum, kde je zpracováván zvuk), jež přijímá signály z ucha. Tato fyziologická stavba zapříčiňuje, že za přítomnosti binaurálního rytmu se vytvářejí dvě elektrochemické synaptické vlny o stejné amplitudě a frekvenci, každá v jedné z hemisfér (to se ovšem netýká monoaurálních rytmů, které lze vytvořit při použití reproduktorů). Dojde k synchronii synaptické aktivity obou hemisfér. RAS je tomu podobný, jelikož přizpůsobuje korovou činnost prostředí Hemi-Synku. Při použití stereofonních sluchátek se vytvoří jedinečné binaurální rytmy procesu Hemi-Sync, které přispívají synchronizaci mozkových hemisfér, jak ji známe z meditativních, spánkových a spánek navozujících stavů vědomí.
 2. Použití reproduktorů je dobré při meditačním cvičení, při cvičení redukujícím stres, při programech zdokonalujících proces učení a při Metamusic. Hudba je zde použita k zamaskování binaurálních rytmů Hemi-Synku. Všechny tyto formáty byly navrženy k vytvoření binaurálních rytmů za použití stereofonních sluchátek, ovšem při použití reproduktorů posluchač vnímá monoaurální rytmy, které jsou do jisté míry smíchány s binaurálními rytmy (v závislosti na akustice místnosti, postavení reproduktorů a relativní vzdálenosti k posluchači). Hudba oproti růžovému šumu nesníží účinnost monoaurálních rytmů, které jsou šířeny z reproduktorů.
 3. Reproduktory je vhodné umístit na pravou a levou stranu od posluchače, nikoli před něho, zvýšíte tak podíl binaurálních rytmů na úkor rytmů monoaurálních (umístěním před posluchače by se minimalizoval účinek amplitudy, kterou vytvářejí levý a pravý nosič zvuku). Pokud umístíte reproduktory na boční strany třídy, dostane se všem posluchačům binaurálních (i monoaurálních) rytmů, a to bez ohledu na to, kde se momentálně nacházejí. Monoaurální rytmy lze zvýraznit umístěním stereofonních reproduktorů před posluchače, jelikož všichni uslyší zvuk o poměrně stejné hlasitosti z obou reproduktorů. Umístění stereofonních reproduktorů blízko sebe před skupinu může být rovněž přínosné.
 4. Mějte na paměti, že maskováním za pomoci růžového šumu se nezakrývají binaurální rytmy, ale dochází k oslabení monoaurálních rytmů. Ganzfeld s růžovým šumem také přispívá ke vzniku zážitků změněných stavů vědomí i stavu mimo tělo. Při využití maskovacího růžového šumu je tedy vhodnější použít stereofonních sluchátka.

Společnost Monroe Institute

Společnost Monroe Institute je nevýdělečnou vzdělávací a výzkumnou organizací která provádí výzkum lidského vědomí. Již více než třicet let navštěvují lidé rezidenční programy TMI, které zlepšují život, a miliony lidí po celém světě využívá ke svému prospěchu tématická cvičení, kazety a kompaktní disky. Metodologie TMI není založena na žádném dogmatu ani nezastává žádnou konkrétní víru, náboženství či politické nebo společenské postoje. Jelikož naše metody nejsou invazní, je vše založeno na vlastní svobodné vůli účastníka programu.

Uvedeno se svolením společnosti Interstate Industries, Inc./Monroe Products (III/MP).
© 2004 Monroe Institute. Všechna práva vyhrazena.

Další informace o Hemi-Sync®


 

Nahoru ↑

Potisk triček, vlastní návrh
 • Alternativní katalog pro transformaci vědomí